Procedurer ved overdragelse af andel i A/B Den Tørre Side


Understående tekst indeholder en beskrivelse af de procedurer, der gælder i henhold til foreningens vedtægter (se også disse), fast praksis og aftaler mellem foreningen og administrator. Procedurerne er en del af overdragelsesaftalen, og køber og sælger accepterer ved deres underskrift på overdragelsesaftalen disse.


Ventelister

Foreningen har ikke en ekstern venteliste.

Foreningen har en intern venteliste, hvor andelshavere i foreningen kan lade sig skrive op til at overtage en anden andel, når nogen fraflytter foreningen. Ventelisten vedligeholdes af administrator.

Ønsker en andelshaver at fraflytte ejendommen, sker overdragelsen i følgende prioriterede rækkefølge:

  1. Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til personer, med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linje samt søskende eller til personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

  2. Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker ved bytning til anden helårsbolig.

  3. Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på den interne venteliste.Den først indtegnede på ventelisten går forud for andre. Overtages boligen af et andet medlem af foreningen, har den fraflyttede andelshaver indstillingsretten til den nu ledige bolig.

  4. Til personer, som indstilles af andelshaveren.

Bestyrelsn skal godkende den nye andelshaver.


Vurderingsrapport, el- og VVS-tjek samt udbedring af mangler


Materiale til brug ved udarbejdelse af overdragelsesaftalen

Administrator skal have følgende, før overdragelsesaftalen kan udarbejdes:

Forvent at der gå ca. 5 hverdage fra ovenstående informationer er modtaget, til overdragelsesaftalen er udarbejdet.


Underskrift af overdragelsesaftale/Godkendelse af ny andelshaver

Administrator fremsender overdragelsesaftalen til digital signatur ved køber, sælger og bestyrelsen. Der underskrives via NemID.


Fortrydelsesret

Der er 6-dages fortrydelsesret efter aftalen er endeligt indgået.


Købesum, bankgaranti og salgsprovenu

10% af købesummen skal være indbetalt til foreningens konto inden overdragelsesaftalerne underskrives. Restbeløbet indbetales til foreningens senest 14 dage før overtagelsesdagen. Administrator fremsender informationer til brug ved indbetaling.

Såfremt overdragelsesaftalen indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse stille en bankgaranti på de vilkår, der er anført i standargaranti af 5. marts 2009 udarbejdet i samarbejde mellem Finansrådet, ABF, Advokatrådet m.fl. Den originale garant skal sendes til administrator med kopi til sælger.

Købesummen afregnes 21 dage efter overtagelsesdagen, dog tidligst når al pantegæld og evt. udlæg er afregnet, og panthavere/udlægshavere har givet tilsagn om at slette hæftelsen, eller når sælgers bank har afgivet indeståelse for, at panthæftelse og eventuelle udlæg afregnes af banken.


Omkostninger ved overdragelsen

I ovennævnte er købers/sælgers udgifter til eventuelle egne rådgivere, herunder advokatsalær, omkostninger til eventuel ejendomsformidler, udgifter til finansiering eller indfrielse af pantegæld ikke medregnet.


Refusion

Der udfærdiges ikke refusionsopgørelse, idet andelsboligforeningen afregner med henholdsvis køber og sælger for den periode, som de har ejet andelsboligen.

Efterbetaling/tilbagebetaling vedrørende sælgers varmeforbrug vedrører alene sælger. Tilbageholdt depositum til varmeregnskab betragtes som en ekstraordinær a conto indbetaling, og vil være en del af den samlede a conto indbetaling for forbrugsperioden inden fraflytning. Endeligt varmeregnskab foreligger normalt 3-4 måneder efter forbrugsårets afslutning, jf. tidligere fremsendte årsopgørelser for forbrug.


Gennemgang af andel for fejl og mangler samt eventuel mangelindsigelse

Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen.

Eventuelle krav vedrørende mangler rettes inden 14 dage fra overdragelsesdatoen til sælger, med kopi til administrationen.

Såfremt køber gør en sådan indsigelse, og køber samtidig meddeler, hvilket beløb der skal tilbageholdes, har bestyrelsen ret, men ikke pligt til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for et tilbagebetalingskrav. Det tilbageholdte beløb må ikke overstige de forventede omkostninger til opfyldelse af sælgers forpligtelser.

Købers indsigelse kan være gebyrbelagt.

Uoverensstemmelser mellem køber og sælger om mangler og frigivelse af et evt. tilbageholdt beløb afklares mellem køber og sælger i fællesskab ved forlig eller retssag og er foreningen og administrator uvedkommende.

Er der tilbageholdt et beløb overfor sælger pga. mangler, frigives beløbet til sælger på dennes anmodning, når der er forløbet 6 måneder fra overtagelsesdagen, såfremt køber ikke anmodning, når der er forløbet 6 måneder fra overtagelsesdagen, såfremt køber ikke skridt til gennemførelse af krav mod sælger.

Hvis køber ikke gør indsigelse indenfor den anførte frist, må køber forvente, at foreningen afregner sælgers provenu, og der vil således ikke kunne tilbageholdes noget beløb til sikkerhed for købers krav.

Sælger er med underskrift på nærværende aftale endvidere gjort bekendt med og har accepteret, at evt. tilbageholdt beløb ikke forrentes overfor sælger, idet beløbet er deponeret på foreningens konto og først afregnes, når der ved forlig eller retssag er fundet en afgørelse, og administrator skriftligt er blevet orienteret herom.


Indsigelse over maksimalprisen efter endelig afregning til sælger

Køber er gjort bekendt med andelsboliglovens §16 stk. 3, om krav om tilbagebetaling forældes 6 måneder fra det tidspunkt, hvor køber kendte elle burde have kendt sit krav.